Statystyki

  • Odwiedziło nas: 250870
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Rola zabawy w rozwoju dziecka

v

ROLA ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA

 

 

DZIECKO, KTÓRE SIĘ BAWI, NIE TRACI CZASU, ALE BUDUJE I

 

TWORZY SAMEGO SIEBIE POPRZEZ RÓŻNE FORMY

 

DZIAŁALNOŚCI ZABAWOWEJ”.

 

A.SAWICKA

 

1.Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka.

 

2.Uczy dawać, brać, dzielić się, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość

w grupie.

 

3.Jest istotnym czynnikiem rozwoju abstrakcyjnego myślenia .

 

4. Wpływa na kształtowanie umiejętności  kierowania swym zachowaniem, uczy

 

przestrzegania i dostosowywania się do określonych norm i reguł postępowania.

 

 

 

KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO ZABAWY

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO DO CZASU WOLNEGO,

 

 A CO ROBI W CZASIE WOLNYM?

 

 

BAWI SIĘ!!!

 

 

 

„Dziecko, które bawi się samo, spokojnie, wytrwale, aż do znużenia

 

 

 cielesnego, stanie się z pewnością także zdolnym, spokojnym, wytrwałym

 

 

człowiekiem, troskliwym o cudze i własne dobro”- F.FROEBEL

 

 

 

 

 

 

 Zabawa spełnia wiele funkcji w rozwoju dziecka

 

Poznawcza- umożliwia przekazywanie i nabywanie pojęć, różnorodnej wiedzy.

 

Funkcjonalna- pozwala dziecku na przygotowanie się do przyszłego życia; uczy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,

 

 uczy poznawać i rozwiązywać problemy.

 

Komunikatywna- dziecko uczy się komunikowania z innymi w sposób dla nich zrozumiały, a także musi zrozumieć co inni

 

mają mu do zakomunikowania.

 

Kompensacyjna- pozwala dziecku zrealizować potrzebę aktywności, działania

 

Interpersonalna- pozwala dziecku na  „ wgląd  w siebie”, dzięki zabawie poznaje ono swoje możliwości i zdolności

 

 

  Terapeutyczna- pozwala na rozładowanie i uwalnianie tłumionych napięć emocjonalnych.

 

 

 

ZABAWĘ JAKO PODSTAWOWĄ FORMĘ AKTYWNOŚCI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

WYRÓŻNIAJĄ  OKREŚLONE CECHY

 

* PRZYJEMNOŚĆ  

       

*PRZEŻYWANIE    EMOCJI

 

*AKTYWNOŚĆ                    

 

*DOBROWOLNOŚĆ

 

*ZDOBYWANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

 

*BRAK DĄŻNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU

                                        

 

 

ZABAWA TO DZIAŁALNOŚĆ PODEJMOWANA Z WŁASNEJ WOLI, DLA PRZYJEMNOŚCI,

 

BEZ UKIERUNKOWANIA NA OKREŚLONY CEL, KTÓRA POZWALA KREOWAĆ ŚWIAT „ NA

 

NIBY”, NA BAZIE POSIADANEJ  PRZEZ DZIECKO WIEDZY O RZECZYWISTOŚCI  I

 

POTRZEBY NOWEGO ODKRYWANIA

 

 

AKTYWNOŚĆ SPONTANICZNA, PODEJMOWANA Z WŁASNEJ WOLI, UŁATWIA

 

WYRAŻANIE PRZEŻYĆ I KONFLIKTÓW UCZUCIOWYCH

 

 

 

 

Wspólne zabawy  pozytywnie oddziałują na kształtowanie takich cech osobowości, jak:

  

- koleżeńskość,

 

- cierpliwość,

  

- życzliwość,

 

- wytrwałość,

 

- poczucie odpowiedzialności,

 

- chęć niesienia pomocy.

 

 

 

ROLA NAUCZYCIELA…

 

 

 

ž    NAUCZYCIEL:

 

-       musi być dyskretny i ostrożny,

 

-       nie może ingerować w temat i w sposób, w jaki zabawa ma przebiegać,

 

-       powinien czuwać i kontrolować przebieg zabawy,

 

-       może podpowiedzieć dzieciom nowy sposób działania,

 

-       powinien pomagać w rozwiązywaniu trudności,

 

-       może bawić się z młodszymi dziećmi i proponować rozwiązanie w zabawie,

 

-       powinien dostarczać bodźców w postaci nowych przedmiotów, rekwizytów do

 

zabawy.

 

 

 

 

 

 

ZABAWA   A   DIAGNOZOWANIE

ž    

 

Czas zabawy dzieci jest czasem, który nauczyciel powinien wykorzystywać także na

 

prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

 

Bawiące się dzieci dostarczają nauczycielowi różnorodnej wiedzy na ich temat.

 

Podczas zabawy swobodnej (dowolnej) opiekun może obserwować preferowane

 

formy aktywności zabawowej dzieci.

 

 

 

     Na bazie obserwacji zabaw nauczyciel może stworzyć

 

ž     CZĘŚCIOWY PROFIL ROZWOJU DZIECKA

 

ž     PODKREŚLIĆ JEGO MOCNE I SŁABE STRONY ORAZ ISTNIEJĄCE MOŻLIWOŚCI

 

 

 

 

 

 

ZABAWY EDUKACYJNE TO:

 

- zabawy w rozwiązywanie problemów (rozwiązywanie problemów oznacza, że dziecko

 

musi nauczyć się czegoś nowego w nowej nieznanej mu sytuacji, wyciągając wnioski z

 

posiadanej wiedzy i doświadczeń

 

- zabawy w samodzielne odkrywanie (eksperymentowanie, doświadczanie)

 

-  zabawy przez twórcze naśladowanie (wchodzenie w różne role, naśladowanie

 

zachowań innych)

 

 

 

                                                  opracowała:

                      ALICJA KUCA- nauczyciel stażysta

                        PRZEDSZKOLE   WIERZCHOWO