Statystyki

  • Odwiedziło nas: 250900
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

…………………………………………...

miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o wielodzietności rodziny kandydata*

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………

imię i nazwisko

 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………….

adres zamieszkania

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………………………….

                                      seria i numer

 

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………..

 

 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Oświadczam, iż …………………………………………… wychowuje się w rodzinie wielodzietnej

imię i nazwisko kandydata

 

 

 

 

 

………………………………………….

Podpis

* - zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx