Statystyki

  • Odwiedziło nas: 250913
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieecka

…………………………………………...

miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………

imię i nazwisko

 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………………………….

adres zamieszkania

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………………………….

seria i numer

 

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………..

 

 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………………………………………………….

imię i nazwisko dziecka

 

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem