Statystyki

  • Odwiedziło nas: 250886
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

oświadczenie woli

 

OŚWIADCZENIE WOLI

RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

W SPRAWIE ZORGANIZOWANIA  DLA ICH DZIECKA NAUKI RELIGII

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113)

                        

Wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka………………………………………...……

                                                                          (imię i nazwisko dziecka)

                                                               

 w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczył/uczestniczyła  w nauce religii rzymsko-

katolickiej organizowanej w Przedszkolu w Wierzchowie.

                                              

 

            Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

 

                                                           …………………………………………

 

                                                           …………………………………………

Wierzchowo, dnia …………………….

Podstawa prawna:

Art. 12. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

  1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.
  2. 2.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1.