Statystyki

  • Odwiedziło nas: 250867
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Oświadczenie o uczęśzczaniu rodzeństwa kandydata

…………………………………………………………………….                                                                           ……………………………………………………....

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                                                  (miejscowość, data)

kandydata do przedszkola)

……………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

o  uczęszczaniu  rodzeństwa kandydata do przedszkola

 

Oświadczam, że  mój    syn/córka  …………………………………………………….. w roku szkolnym 2018/2019  uczęszcza  do 

 

Przedszkola w Wierzchowie i będzie kontynuował pobyt w tym przedszkolu  następnym roku szkolnym.

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy

 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

…………………………………………………………………………………...

(podpis rodziców /opiekuna prawnego kandydata)