Statystyki

  • Odwiedziło nas: 250875
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 149 dni

Zarządzenie Wójta Gminy Wierzchowo

Zarządzenie Nr 15/2019

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 18 stycznia 2019 r.

 

w sprawie  okteslenia terminów przeprowadzania  postepowania  rekrutacyujnego  oraz postepowania  uzupelniajacego ,  w tym  terminy skladania  dokumentow  na rok szkolny  2019 / 2020  do przedszkoli publicznych  prowadzonych przez Gminę Wierzchowo  

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  14 grudnia  2016 r. prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017r.  poz. 59  z późn. zm.)  Wójt Gminy Wierzchowo zarzadza, co nastepuje:

 

§ 1. Określa   się nastepujace  terminy  przeprowadzania postepowania  rekrutacyjnego  oraz  postepowania  uzupelniajacego , w tym terminy skladania dokumentow  na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli publicznych prowadzonych  przez Gminę Wierzchowo

   :

Lp.

Nazwa czynności

Termin realizacji

Postępowania rekrutacyjnego

Postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

11.02. – 22.02.2019 r.

 

03.06.-07.06.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę                     w postępowaniu rekrutacyjnym

 

25.02.-26.02.2019 r.

 

10.06.-14.06.2019 r.

3.

Na żądanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej – składanie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

27.02.-01.03.2019 r.

 

17.06.-21.06.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.03.2019 r.

do godz. 14.00.

25.06.2019 r.

do godz. 14.00.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.03- 08.03.2019 r.

26.06.2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.03.2019 r.

do godz. 14.00.

28.06.2019 r.

do godz. 14.00.

§ 2. Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wówczas, gdy przedszkole publiczne będzie dysponować jeszcze wolnymi miejscami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzchowo.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY WIERZCHOWO

          JAN SZEWCZYK