Statystyki

 • Odwiedziło nas: 250912
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Wierzchowie z siedzibą; 78-530 Wierzchowo ul. Długa 32/13, reprezentowane przez Dyrektora Marzannę Piskorz.
 2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: przeszkole.wierzchowo@neostrada.pl  lub telefonując pod numer tel. 943618403
 3. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panem Krzysztofem Pukaczewskim adres e-mail: pukaczewski@hotmail.com
 4. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji statutowych zadań przedszkola: dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Przedszkola).., na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

7. Podanie danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola.

8. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Przedszkolu w Wierzchowie oraz archiwizowane

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

11. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

12. Macie Państwo prawo do

 • żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
 • jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

13. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

14. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
 • podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola jest dobrowolne. 

 

Marzanna Piskorz
dyrektor 


Niniejsza klauzula zostałą zamieszczona:

 1. Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
 2. Na stronie internetowej przedszkola /